.,..jpg

 

 

HOME        OVER ONS        DIENSTEN          TARIEVEN        INFORMATIE           CONTACT

 

 

 Inkomstenbelasting


Iedere ondernemer is verplicht belasting te betalen over het inkomen dat hij/zij in de loop van het jaar ontvangt. Daar staat natuurlijk tegenover dat bij een ondernemer de zakelijk gemaakte kosten mogen worden afgetrokken: vakliteratuur, kantoorbenodigdheden, bedrijfsapparatuur, telefoonkosten, lidmaatschappen van beroepsorganisaties,
enzovoort. Ook hebben kleine ondernemers een zelfstandigenaftrek. Startende ondernemers hebben daarnaast gedurende de eerste drie jaar recht op een startersaftrek.

 


Is iedereen verplicht aangifte te doen voor Inkomstenbelasting?

Iedereen is verplicht aangifte te doen voor Inkomstenbelasting indien ten minste aan de onderstaande voorwaarden
is voldaan:
- U woont in Nederland of u geniet inkomen in Nederland.
- U bent particulier of ondernemer met een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. (Als u een BV heeft,
is de BV belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.)
- Het verschil tussen de verschuldigde Inkomstenbelasting en de ingehouden loonheffing bedraagt meer dan een
wettelijk vastgesteld bedrag of u heeft inkomsten genoten waarvoor geen Inkomstenbelasting is betaald.

Niet iedereen betaalt Inkomstenbelasting; deze is vaak al in de vorm van loonheffing afgedragen. De loonheffing is
dan eindheffing. Het is ook mogelijk dat u belasting terugkrijgt. Als u denkt dat u te veel belasting hebt betaald en
dat u niet in aanmerking komt voor een verplichte aanslag, dan kunt u de te veel betaalde belasting terugvragen.

En de Koningin betaald op grond van artikel 40 van de Grondwet geen loon- of Inkomstenbelasting over de uitkeringen
die zij vanwege het Rijk ontvangen.

 >>> Terug naar vorige paginaWanneer ben ik zelfstandig ondernemer?

Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is meestal stap één. U moet echter in ieder geval aantoonbaar drie of
meer opdrachtgevers hebben en u mag niet voor een te groot deel van uw inkomen van één enkele opdrachtgever
afhankelijk zijn. Ook moet u ieder jaar minstens 1225 uur in uw eigen bedrijf werken. Verder moet u meer dan 50%
van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteden (deze voorwaarde geldt niet voor startende ondernemers).


>>> Terug naar vorige paginaWat is het boxenstelsel?

Er zijn voor de Inkomstenbelasting drie soorten belastbaar inkomen. Deze inkomens zijn ondergebracht in drie
zogenoemde boxen:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Elke box kent afzonderlijke aftrekposten. Voor elke box gelden verschillende tarieven

>>> Terug naar vorige pagina

 

Welke heffingskortingen zijn er o.a.?


Heffingskorting

Jonger dan AOW-leeftijd

AOW-leeftijd en ouder

2016

2015

2016

2015

Algemene heffingskorting (lage inkomens)

€ 2.242

€ 2.203

€    935

€    970

Algemene heffingskorting (hoge inkomens)

€ 0

€ 1.342

€        0

€    685

Maximale arbeidskorting (lagere inkomens)

€ 3.103

€ 2.220

€ 1.585

€ 1.132

Maximale arbeidskorting (hogere inkomens)

€ 0

€    184

€        0

€      94

Maximale werkbonus

€ 1.119

€ 1.119

€        0

€        0

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

€ 2.769

€ 2.152

€ 1.413

€ 1.097

Jonggehandicaptenkorting

€    719

€    715

€        0

€        0

Ouderenkorting

€       0

€       0

€ 1.187

€ 1.042

>>> Terug naar vorige pagina
Heeft iedere belastingplichtige recht op arbeidskorting?

Een belastingplichtige heeft recht op arbeidskorting als hij één van de volgende inkomsten heeft: loon, winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Die inkomsten moeten met tegenwoordige arbeid verdiend zijn. De hoogte van arbeidskorting is afhankelijk van het gezamenlijk bedrag van de hiervoor bedoelde inkomsten uit tegenwoordige arbeid en het maximum van de arbeidskorting.

>>> Terug naar vorige paginaWat is de eigenwoningforfait?

De eigenwoningbezitters moeten belasting betalen omdat zij woongenot hebben en gebruik kunnen maken van hypotheekrenteaftrek. Daarmee blijft staan dat het eigenwoningforfait een (fictieve) verhoging van het inkomen uit werken en wonen is en wordt er nog steeds Inkomstenbelasting betaald over inkomen dat men in werkelijkheid niet heeft.

Het forfaitpercentage van de WOZ-waarde van de eigen woning bedraagt in 2017:

Als de WOZ-waarde meer is dan

maar niet meer dan

bedraagt het forfaitpercentage

-

€ 12.500

nihil

€ 12.500

25.000

0,30%

25.000

50.000

0,45%

50.000

75.000

0,60%

75.000

1.060.000

0,75%

1.060.000

en hoger

€ 7.950 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.060.000

 

>>> Terug naar vorige pagina

 

Wat is de MKB-winstvrijstelling?

De MKB-winstvrijstelling geldt voor de ondernemer die aan het urencriterium voldoet. In 2017 bedraagt de vrijstelling 14% van de winst nadat deze is verminderd met de ondernemingsaftrek.

>>> Terug naar vorige pagina

 

Wat is de oudedagsreserve?

Voldoet u als zelfstandige aan het urencriterium en hebt u bij de aanvang van het kalenderjaar nog niet de AOW-leeftijd bereikt gepasseerd, dan kan bij het bepalen van de in een kalenderjaar genoten winst over dat jaar toevoegen aan de oudedagsreserve. Dit betekent dat hij elk jaar een bepaald bedrag als aftrekpost ten laste van de winst mag brengen. De toevoeging aan de oudedagsreserve over een kalenderjaar bedraagt 9,44% van de winst, maar niet meer dan € 8.946. Deze toevoeging wordt verminderd met de ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. De toevoeging bedraagt ten hoogste het bedrag waarmee het ondernemingsvermogen bij het einde van het kalenderjaar de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar te boven gaat.

>>> Terug naar vorige pagina

  

 

KvK Handelsregisternummer 24441799    BTW-nummer NL154126330.B01    Beconnummer 580.016   
Disclaimer    Algemene voorwaarden